PTPDFDocumentReadOptionKey

typedef NSString *PTPDFDocumentReadOptionKey

Options for reading documents.